Została oddana do użytkowania w 1994 roku i przekazana w Zarząd Spółki do Przedsiębiorstwa Budownictwa Ekologicznego EKOINSTAL Sp. z o.o.

os2  os1

W sierpniu 2000 roku została przejęta przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji a od lipca 2004 roku jest w zarządzie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

W dniu 12 października 2007 roku, po blisko rocznym okresie realizacji, dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanej Rejonowej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Suchej Beskidzkiej. Była to największa, w ostatnim czasie, inwestycja realizowana samodzielnie przez Gminę Sucha Beskidzka. Wydano na nią prawie 5 mln zł. Zmodernizowany został cały ciąg technologiczny umożliwiając prawidłową pracę oczyszczalni. Modernizacją objęte zostały również: budynek technologiczno-administracyjny i drogi wewnętrzne.  

wstega4

Poprzednia przestarzała technologia oczyszczania ścieków została zastąpiona nowoczesną.

Nasza oczyszczalnia jest typem oczyszczalni mechaniczno biologicznej to znaczy, że główny proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszy etap to oczyszczanie mechaniczne, którego celem jest usunięcie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku, zawiesin łatwo opadających, olejów i tłuszczy, co zmniejsza ładunek zanieczyszczeń dopływających do części biologicznej układu, stanowiącej drugi etap oczyszczania. Obecnie zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wymogi norm prawodawstwa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

ocz

 

Inwestycję zrealizowano przede wszystkim dzięki skutecznym działaniom Gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Modernizacja suskiej oczyszczalni była w 60% finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W pompowni ścieków surowych wymieniono pompy /czerpadła ślimakowe/ na zatapialne o tej samej wydajności. Wymieniono kratę łukową o prześwicie 10 mm na kratę schodową o prześwicie 2 mm - co zwiększa efekt oczyszczenia z zawiesiny. Do piaskownika wzdłużnego ze zgarniaczami domontowano sito, celem lepszego odbioru zawiesiny łatwo opadalnej z koryt tzn. piasek, żwir.

W komorze napowietrzania ścieków wymieniono mało efektywny układ napowietrzania /szczotki Kessenera; aeratory/ na bardziej efektywny system napowietrzania drobno pęcherzykowego za pomocą rusztu z dyfuzorami.

Wymieniono całe urządzenie zagęszczacza osadu. Było ono wykonane ze stali hutniczej, obecnie jest to stal kwasoodporna. Osadnik wtórny również został całkowicie wymieniony. Teraz posiada nowy system zgarniania osadu przydennego i zawiesiny pływającej oraz czyszczenia koryta z przelewami pilastymi.

Oczyszczalnia1

 

W listopadzie 2017 roku uruchomiliśmy nową, ślimakową prasę osadu IEA-Press wyprodukowana w Austrii a opartą na znanych i sprawdzonych konstrukcjach japońskiej firmy Ishigaki. Jest to urządzenie nowej generacji pozwalające uzyskać bardzo wysoki stopień odwodnienia osadów ściekowych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody płuczącej i energii elektrycznej. Prasa wyposażona jest w automatyczny system myjący, który pozwala na płukanie sita bez przerywania procesu odwadniania, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie procesu odwadniania w trybie ciągłym. Hermetyczna obudowa zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. Jest to drugie tego typu urządzenie w Polsce. Sterowanie prasą odbywa się z poziomu panelu dotykowego, na którym graficznie przedstawione są poszczególne elementy linii do odwadniania osadów. Istnieje również możliwość sterowania pracą urządzeń poprzez sieć internetową, po uprzednim zalogowaniu się.

 Prasa1

Prasa2

W grudniu 2019 roku uruchomiona została nowa instalacja do granulacji ustabilizowanego, odwodnionego osadu ściekowego, która w połączeniu z ślimakową prasą osadu stworzyła jeden ciąg technologiczny. Odwodniony osad, o zawartości suchej masy około 22 %, jest podawany bezpośrednio z prasy podajnikiem ślimakowym do instalacji granulacji osadu, gdzie w wyniku przemiany fizyko-chemicznej, przy użyciu preparatu na bazie wapna palonego, powstaje produkt, który ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o drobnym uziarnieniu, jest łatwy w przechowywaniu, pakowaniu i nadaje się do rozsiewania na polach za pomocą siewników nawozowych. Powstający produkt o zawartości suchej masy około 65 % jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniwanie, a przede wszystkim zmienia całkowicie klasyfikację, gdyż nie jest już odpadem, w sensie ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. W styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy wymaganą prawem procedurę dla nawozów organiczno-mineralnych, po której spełnieniu będziemy mieli możliwość uzyskania certyfikatu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót rynkowy produkowanym granulatem nawozowym jako produktem handlowym.

Granulacja