Stacja Uzdatniania Wody i Wodociągi

W latach 1970-1975 wybudowany został wodociąg dla miasta Sucha Beskidzka.

Wodociąg miejski został uruchomiony w marcu 1975 r., a użytkownikiem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych było Miejskie, a potem Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suchej Beskidzkiej, w skład, którego wchodził Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W 1976 r. w ramach reorganizacji administracyjnej kraju, Sucha Beskidzka (jako rejon wodociągów i kanalizacji) wchodziła w skład Wojewódzkich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Zakład Nr 2 w Żywcu, jako jeden z czterech zakładów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku – Białej. Wówczas cała dyrekcja jak również zarząd mieścił swoją siedzibę w Żywcu. Oddział nr 2 czyli Wodociągi Sucha Beskidzka, zlokalizowany został przy ul. Role tuż koło rzeki Stryszawki.

 image003image007

 Budowa Stacji Uzdatniania Wody

Dnia 01.01.1992 roku zmianie uległ obowiązujący stan prawny i zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym powołano Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Suchej Beskidzkiej. Zakład posiadał również punkt kasowy gdzie przyjmowano należności za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków. W roku 2000 MZWiK przejął Oczyszczalnię ścieków będącą w Zarządzie Spółki EKOINSTAL. Pierwszą poważną modernizację przeprowadzono w roku 2002. Przebudowano wówczas ujęcie wody i zmieniono system dezynfekcji wody. W miejsce tradycyjnego chlorowania chlorem gazowym wprowadzono dwutlenek chloru. Działania te podjęto z myślą o polepszeniu jakości wody pitnej i zwiększeniu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Wodociąg miejski jest źródłem zaopatrzenia 85 % mieszkańców w wodę, dlatego też jakość wody dostarczanej do wodociągu ma strategiczne znaczenie dla zdrowia mieszkańców i rozwoju samego Miasta. Na przełomie 2005 i 2006 roku przeprowadzono modernizację Stacji Uzdatniania Wody.
10 lutego 2006 r. uruchomiono pierwszą w Polsce instalację membranową do uzdatniania wody na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Sucha Beskidzka.

100 0182

Instalacja ta oparta na technologii Pall Microza firmy Pall Corporation, ma wydajność netto do 160m3/h. Proces Uzdatniania wody jest w pełni zautomatyzowany a ingerencja operatora została ograniczona do absolutnego minimum.

100 0178

Całością procesu uzdatniania zarządza komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Zmiana ustawień i parametrów może być dokonywana poprzez panel dotykowy bądź zdalnie za pomocą modemu i internetu po zalogowaniu się do systemu. Procesy membranowe są technikami pozwalającymi na separację zanieczyszczeń na poziomie molekularnym lub jonowym. Nie wymagają dawkowania chemikaliów oraz nie powodują transformacji zanieczyszczeń. Korzyści jakie wynikają z zastosowania powyższej techniki w porównaniu z obecnym uzdatnianiem wody to: 

– produkcja wody o stałej jakości, 
– znaczne zmniejszenie dodawanych chemikaliów,
– zmniejszenie zużycia energii, 
– zwartość instalacji i możliwość pełnej automatyzacji.

image002

FILTRY MEMBRANOWE

image006
AUTOMATYCZNY UKŁAD DOZOWANIA DO CHEMICZNEGO CZYSZCZENIA MEMBRAN

W październiku 2014 roku zakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody
W zakres prac wchodziło:

– docieplenie stropu, ścian i fundamentów budynku

ws7

– wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

ws6

– wymiana kotłowni węglowej na olejowo ? gazową wraz z wyposażeniem i armaturą

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania połączona z wymianą grzejników,

– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,

– montaż wymiennika płytowego o mocy 15 kW służącego do przygotowania wody technologicznej.

ws4

– montaż instalacji fotowoltaicznej zasilającej i wspomagającej urządzenia wyposażenia kotłowni o mocy ok. 1,9 kW.

–  montaż instalacji solarnej wspomagającej przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
i technologicznej, wyposażonej w dwa wymienniki o poj. 300 i 1000 l,

ws2

Przeprowadzona termomodernizacja oprócz niewątpliwej poprawy estetyki samego budynku i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyni się również do obniżenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z ?Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? oraz zaangażowaniu środków własnych gminy. Udział środków pomocowych w finansowaniu zadania wyniósł 85% kosztów kwalifikowanych co ostatecznie przełożyło się na 65 % wszystkich kosztów. Łączna wartość wykonanych robót w ramach przeprowadzonej termomodernizacji przekroczyła 650 tys. zł.