Oczyszczalnia Ścieków

Została oddana do użytkowania w 1994 roku i przekazana w Zarząd Spółki do Przedsiębiorstwa Budownictwa Ekologicznego EKOINSTAL Sp. z o.o.

os2  

W sierpniu 2000 roku została przejęta przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji a od lipca 2004 roku jest w zarządzie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. 

W dniu 12 października 2007 roku, po blisko rocznym okresie realizacji, dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanej Rejonowej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Suchej Beskidzkiej. Była to największa, w ostatnim czasie, inwestycja realizowana samodzielnie przez Gminę Sucha Beskidzka. Wydano na nią prawie 5 mln zł. Zmodernizowany został cały ciąg technologiczny umożliwiając prawidłową pracę oczyszczalni. Modernizacją objęte zostały również: budynek technologiczno-administracyjny i drogi wewnętrzne.  

wstega4

Poprzednia przestarzała technologia oczyszczania ścieków została zastąpiona nowoczesną.

Nasza oczyszczalnia jest typem oczyszczalni mechaniczno biologicznej to znaczy, że główny proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszy etap to oczyszczanie mechaniczne, którego celem jest usunięcie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku, zawiesin łatwo opadających, olejów i tłuszczy, co zmniejsza ładunek zanieczyszczeń dopływających do części biologicznej układu, stanowiącej drugi etap oczyszczania. Obecnie zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wymogi norm prawodawstwa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

ocz

Inwestycję zrealizowano przede wszystkim dzięki skutecznym działaniom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. Modernizacja suskiej oczyszczalni była w 60% finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W pompowni ścieków surowych wymieniono pompy /czerpadła ślimakowe/ na zatapialne o tej samej wydajności. Wymieniono kratę łukową o prześwicie 10 mm na kratę schodową o prześwicie 8 mm – co zwiększa efekt oczyszczenia z zawiesiny. Do piaskownika wzdłużnego ze zgarniaczami domontowano sito, celem lepszego odbioru zawiesiny łatwo opadalnej z koryt tzn. piasek, żwir.

W komorze napowietrzania ścieków wymieniono mało efektywny układ napowietrzania /szczotki Kessenera; aeratory/ na bardziej efektywny system napowietrzania drobnopęcherzykowego za pomocą rusztu z dyfuzorami.

Wymieniono całe urządzenie zagęszczacza osadu. Było ono wykonane ze stali hutniczej, obecnie jest to stal kwasoodporna. Osadnik wtórny również został całkowicie wymieniony. Teraz posiada nowy system zgarniania osadu przydennego i zawiesiny pływającej oraz czyszczenia koryta z przelewami pilastymi.

Oczyszczalnia1

W listopadzie 2017 roku uruchomiliśmy nową, ślimakową prasę osadu IEA-Press wyprodukowana w Austrii a opartą na znanych i sprawdzonych konstrukcjach japońskiej firmy Ishigaki. Jest to urządzenie nowej generacji pozwalające uzyskać bardzo wysoki stopień odwodnienia osadów ściekowych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody płuczącej i energii elektrycznej. Prasa wyposażona jest w automatyczny system myjący, który pozwala na płukanie sita bez przerywania procesu odwadniania, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie procesu odwadniania w trybie ciągłym. Hermetyczna obudowa zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz. Jest to drugie tego typu urządzenie w Polsce. Sterowanie prasą odbywa się z poziomu panelu dotykowego, na którym graficznie przedstawione są poszczególne elementy linii do odwadniania osadów. Istnieje również możliwość sterowania pracą urządzeń poprzez sieć internetową, po uprzednim zalogowaniu się.

Prasa1

W grudniu 2019 roku uruchomiona została nowa instalacja do granulacji ustabilizowanego, odwodnionego osadu ściekowego, która w połączeniu z ślimakową prasą osadu stworzyła jeden ciąg technologiczny. Odwodniony osad, o zawartości suchej masy około 22 %, jest podawany bezpośrednio z prasy podajnikiem ślimakowym do instalacji granulacji osadu, gdzie w wyniku przemiany fizyko-chemicznej, przy użyciu preparatu na bazie wapna palonego, powstaje produkt, który ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o drobnym uziarnieniu, jest łatwy w przechowywaniu, pakowaniu i nadaje się do rozsiewania na polach za pomocą siewników nawozowych. Powstający produkt o zawartości suchej masy około 65 % jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniwanie, a przede wszystkim zmienia całkowicie klasyfikację, gdyż nie jest już odpadem, w sensie ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. 31 marca 2021 roku otrzymaliśmy decyzję z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzenie do obrotu handlowego produkowanego granulatu nawozowego o nazwie „Suszek Beskidzki”.

Granulacja

W kwietniu 2021 roku, uruchomione zostały w ciągu technologicznym oczyszczalni dwie nowe turbodmuchawy napowietrzające bioreaktory. Urządzenia charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością, uzyskaną dzięki technologii łożysk powietrznych z wysokoobrotowym silnikiem o magnesach stałych. Pozwala to zredukować zużycie energii w stosunku do tradycyjnej dmuchawy o podobnych parametrach wydajnościowych. W dmuchawach brak jest jakichkolwiek układów smarnych i olejowych oraz związanych z nimi filtrów i uszczelnień. Wymianie eksploatacyjnej podlegają jedynie maty filtrujące powietrze zasysane do dmuchawy.

IMG 6215  IMG 6213

W październiku 2021 roku uruchomiono nową, kontenerową stację zlewną ścieków dowożonych. Kontener jest izolowany termicznie, ogrzewany, wykonany ze stali nierdzewnej podobnie jak wyposażenie. Stacja jest nowoczesna, w pełni automatyczna, wyposażona m.in. w sito mechaniczne do automatycznego zatrzymywania zanieczyszczeń i system automatycznego płukania rurociągu po zakończeniu zrzutu ścieków. Dane dotyczące zrzutów, w tym: data i godzina, ilość, jakość ścieków, nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków są na bieżąco przekazywane do dyspozytorni oczyszczalni i archiwizowane.

1s (2)  3s

W lutym 2022 roku, uruchomiona została instalacja odpylania granulatu z dezodoryzacją, wewnątrz wiaty gospodarczej. Przeznaczeniem instalacji jest odpylanie granulatu (środka poprawiającego właściwości gleby) powstającego w procesie połączenia osadu ściekowego i wapna wysokoreaktywnego, oraz ograniczenie uciążliwości zapachowej poprzez dozowanie preparatu dezodoryzującego do oczyszczonego przez instalację powietrza.

Odpylanie

31 marca 2023 roku Spółka Ekopil z Piły, zgodnie z umową, przekazała do eksploatacji w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków, dwie kraty schodowe z prasopłuczką.  Zakres inwestycji obejmował także demontaż obecnego pomieszczenia na kraty wykonanego z płyt warstwowych i montaż w to miejsce nowego pomieszczenia po zainstalowaniu krat. Pomieszczenie jest oświetlone, ogrzewane i wentylowane mechanicznie. W ramach robót uzupełniających Zakład siłami własnymi wykonał obudowę studni rozprężnej, kanałów doprowadzających i odprowadzających ścieki surowe na kraty z blachy nierdzewnej, okładziny ścian i posadzki pomieszczenia krat płytkami typu gress oraz zadaszenie i odprowadzenie wody z rynnami i spustami.

Kraty schodkowe 27.04.2023