Nielegalny pobór wody

Nielegalny pobór wody

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej nierzadko spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody czy nielegalnego odprowadzania ścieków. Wprowadzenie nowych rozwiązań, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody. Istnieje również możliwość wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków tzw. urządzeniem zadymiającym.

By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców. Skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Przypominamy, że:

– z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):

– poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy

– poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

– nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 rok, nr 123, poz. 858).

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:

1. telefonicznie: nr 33 874 58 10 lub 33 874 20 79

2. bezpośrednio w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Wadowickiej 4 lub ul. Za wodą 37.

3. pocztą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt