Historia Zakładu Komunalnego

2monas

 

10 grudnia 1969 r. Uchwałą Nr.11/53/69 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Suchej

Beskidzkiej utworzyło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suchej Beskidzkiej

przy ulicy Zjednoczenia / obecnie przy ul. Piłsudskiego.

robotnik

 Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa było prowadzenie zakładów :

1. Oczyszczanie Miasta-ręczne zamiatanie ulic, wywóz nieczystości płynnych.

2. Gazownictwo Bezprzewodowe- instalacje gazowe, sprzedaż gazu.

3. Budowy oraz remonty dróg i chodników na terenie miasta Sucha Beskidzka oraz sąsiednich gminach

4. Zieleń Miejska – obsadzanie rabat i zieleńców na terenie miasta.

5. Targowiska – obsługa targowiska.

6. Ekipa Remontowo – Budowlana – budowa budynku przy ul. Batalionów Chłopskich .

7. Produkcja prefabrykatów- wyrób kręgów, płytek chodnikowych, krawężników, obrzeży.

8. Usługi pogrzebowe – sprzedaż trumien, obsługa pogrzebów.

W roku 1973 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zostaje przeniesione na ulicę Batalionów Chłopskich ( obecnie ul. hr. J. Tarnowskiego), do nowo wybudowanego budynku wraz z zapleczem / magazyny , warsztaty samochodowe, stolarnia, blacharnia, szklarnia .Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Suchej Beskidzkiej powołało Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i włączyło do zakresu działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suchej Beskidzkiej. Jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadziło Zakłady:

* Zakład Oczyszczania Miasta – zamiatanie ulic i wywóz pojemników, w późniejszych latach wywóz kontenerów i koszy ulicznych.
* Zakład Gazu- sprzedaż kuchenek gazowych, reduktorów, butli oraz akcesorii gazowych, wykonywanie instalacji gazowych, nabijanie butli gazowych w magazynie – Jasnochowa.
* Zakład Zieleni Miejskiej- hodowla kwiatów, sadzonek w szklarni, sprzedaż oraz klombów na terenie miasta i osiedlach mieszkaniowych.
 * Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – administrowanie budynków komunalnych,odbiór nowo wybudowanych bloków, pobieranie czynszu, bieżąca konserwacja bloków i dozorowanie.
 * Zakład Remontowo ? Budowlany – wykonywanie remontów dachów, klatek schodowych, elewacji, wymiana rynien, rur spustowych, chodników osiedlowych. Wykonywanie usług w zakresie remontów.
 * Zakład Służby Drogowej – budowa dróg miejskich i gminnych, bieżące remonty dróg w tym: wykopy rowów, wymiany korytek, płytek chodnikowych, obrzeży, rur.
 * Zakład Pogrzebowy – wykonywanie usług pogrzebowych, sprzedaż trumien, obsługa pogrzebu karawanem, wynajem Domu Pogrzebowego na Cmentarzu.
 * Transport i Zaopatrzenie – Zostaje zwiększony tabor samochodowy (Star- kontener, Jelcz asenizacyjny, Nysa-karawan, Żuki, Koparki, które były wykorzystywane do prac komunalnych a także do usług dla osób indywidualnych. Do Komórki Zaopatrzenia należało zaopatrywanie w materiały i części samochodowe. Produkcja- wyrób materiałów drogowych i budowlanych: korytka betonowe, rury betonowe, obrzeża, płytki chodnikowe, krawężniki, pustaki ; różne wg zamówień. Wyroby blacharskie i stolarskie wykonywano we własnych warsztatach (rury spustowe, rynny, haki, drzwi, ościeżnice, ławki parkowe) oraz usługi dla ludności. Dobrze rozwijająca się działalność Zakładu, zmusiła władze do utworzenia filii w Makowie Podhalańskim, Zawoi, Jordanowie, w których wykonywane były roboty związane z potrzebami danego terenu.

Zatrudnienie wynosiło około 300 osób.  robotnica

29 listopada 1991 rok Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Uchwałą

Rady Miejskiej Nr XVI/79/91 zostało przekształcone w Zakład Budżetowy pod nazwą Miejski

Zakład Gospodarki Komunalnej .

W roku 1995 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zostaje przeniesiony do Urzędu Miasta .

Zakres działania MZGK :

– administrowanie składowiska odpadów,

– wywóz nieczystości stałych w kontenerach z terenu gmin powiatu suskiego,

– wywóz nieczystości płynnych,

– administrowanie kotłowni osiedla XX-lecia- ogrzewanie bloków komunalnych i spółdzielczych

– mechaniczne oczyszczanie ulic,

– utrzymanie porządku i czystości w gminie Sucha Beskidzka .

Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/167/04 z dnia 30.04.2004r. w wyniku połączenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchej Beskidzkiej powstał ZAKŁAD KOMUNALNY. Na czele zakładu stoi Dyrektor odpowiedzialny za całokształt działalności zakładu. Obszarem działania Zakładu jest miasto Sucha Beskidzka. Zakład gospodaruje następującym mieniem komunalnym Gminy Sucha Beskidzka przekazanym w zarząd :

– oczyszczalnią ścieków,

– stacją uzdatniania wody,

– siecią wodociągową ,

– siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotem działalności Zakładu jest :

– zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Sucha Beskidzka,

– eksploatacja oczyszczalni ścieków,

– obsługa urządzeń komunalnych,

– wykonywanie podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

– utrzymywanie czystości i porządku w Gminie,

– odbiór odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości i najemców,

– remonty dróg chodników i placów na terenie gminy w ramach bieżącej obsługi i zadań inwestycyjnych,

– zimowe utrzymywanie dróg gminnych i wewnętrznych,

– usługi na rzecz osób indywidualnych – wynajem sprzętu budowlanego.

– obsługa Miejskiej Wypożyczalni Rowerów,

kopiman