Regulamin e-BOK

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-Bok)
w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

§ 1
Postanowienia ogólne.

1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wprowadza się Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta „e-BOK” zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
(e-BOK) w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej, a w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika umożliwiającego dostęp do indywidualnych informacji.

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Administrator – Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ulicy Wadowickiej 4, 34-200 Sucha Beskidzka
Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną zawartej pisemnej umowy z Gminą Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,34-200 Sucha Beskidzka – Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ulicy Wadowickiej 4, 34-200 Sucha Beskidzka
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków;
Użytkownik – Odbiorca zarejestrowany w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta
(e-BOK), posiadający indywidualny Login i Hasło;
Umowa – obowiązująca umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków;
Login – indywidualny numer, który Zakład Komunalny nadał każdemu Odbiorcy;
Hasło – kombinacja liter, cyfr i znaków gwarantująca Użytkownikowi bezpieczny dostęp do e-BOK.

2. E-BOK jest własnością Administratora
3. Korzystanie z usług e-BOK jest bezpłatne.
4. Warunkiem korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) jest posiadanie aktualnej Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
5. Usługa e-BOK dostępna jest dla Odbiorców korzystających z aktualnych, zalecanych przeglądarek internetowych typu: Internet Explorer, Firefox, Chrome, które mają włączoną akceptację plików cookie.
6. W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecane, Administrator nie gwarantuje poprawności pracy i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 2
Rejestracja.

7. Przed rejestracją Odbiorca zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.zk-suchab.pl/strefa mieszkańca/e-bok/regulamin e-Bok oraz w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ulicy Wadowickiej 4, 34-200 Sucha Beskidzka.
1. Zarejestrowanie Odbiorcy następuje tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zakładu Komunalnego pod adresem: www.zk-suchab.pl/strefa mieszkańca/e-bok/rejestracja / logowanie.
2. Na adres email, podany w trakcie rejestracji, Odbiorca otrzymuje wiadomość z informacją o rejestracji oraz z linkiem rejestracyjnym.
3. Klikniecie w link aktywacyjny otworzy stronę logowania do e-BOK i oznacza pełną rejestrację Odbiorcy jako Użytkownika.
4. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik powinien zmienić wygenerowane w e-BOK hasło, na hasło własne (znane tylko Użytkownikowi).
5. Login i Hasło przypisane są jednemu Użytkownikowi.
6. Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy.

§ 3
Rodzaje i zakres usług oferowanych poprzez e-BOK.

W ramach usługi Użytkownik ma możliwość:

1. Zmiany danych takich jak: adresu korespondencyjnego, numeru telefonu kontaktowego.
2. Kontrolowania informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi płatnościami za zużytą wodę i/lub odprowadzone ścieki.
3. Przeglądania sald archiwalnych.
4. Sprawdzania i podawania odczytów stanów wodomierza / wodomierzy.
5. Złożenia oświadczenia o uruchomieniu lub rezygnacji z usługi e-Faktura.
6. Dostępu do regulaminów.
7. Zgłoszenia reklamacji, uwag, wniosków (poprzez formularz kontaktowy).
8. Zmiany ustawień hasła.

§ 4
Rezygnacja z usługi e-BOK.

1. Użytkownik usług jest uprawniony do rezygnacji z usługi e-BOK i przekazania
w formie pisemnej oświadczenia o rezygnacji.
2. Administrator traci prawo do obsługi konta w terminie do 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji.
3. Ponowna aktywacja usługi wymaga powtórzenia procedur opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez Odbiorcę usługa wygasa z dniem rozwiązania umowy.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne.

1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą nienależytego wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje zgłaszane mogą być są w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ulicy Wadowickiej 4,
34-200 Sucha Beskidzka, z dopiskiem „Reklamacja e-Bok”.
3. Reklamujący zobowiązany jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację pod rygorem ich pominięcia w toku dalszego postępowania.
4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Administrator opiera się na postanowieniach niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji Administrator powiadania pisemnie lub mailowo Odbiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.
5. Reklamacja rozpatrzona zostanie w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian związanych z oprogramowaniem modułu e-BOK.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. E-BOK jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia usługi e-BOK celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz możliwość zaprzestania świadczenia ww. usługi w każdym czasie bez podania przyczyny. O powyższym zdarzeniu Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony poprzez umieszczenie na stronie internetowej Administratora (www.zk-suchab.pl) stosownej informacji.
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania e-BOK.
4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisania prawa.
5. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Użytkownika jest Dyrektor Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Zakład Komunalny w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi e-BOK niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
7. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usług e-BOK w każdym czasie bez potrzeby podania przyczyny. O powyższym Użytkownik niezwłocznie zostanie poinformowany w formie elektronicznej lub pisemnej.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy szczególne.
9. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.01.2019 roku.

 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Komunalnego
w Suchej Beskidzkiej nr 30/2018 z dnia 21.12.2018r.